Yerleşik girişimci hizmeti —İş kültürünün dönüşümü

https://www.dunya.com/girisimcilik/turkiyede-start-up-yatirimlari-bir-yilda-payini-ikiye-katladi-haberi-653740
 • İş birimleri ile düzenli görüşmeler — Ne sorunlar yaşıyorlar ve ne tür fırsatları görüyorlar
 • Küresel kıyaslama çalışmaları — Farklı pazarlarda, aynı sektörde olan şirketler hangi odak alanlarına nasıl yatırım yapıyor, hangi yeni pazar ve iş modellerini test ediyor
 • Kurumsal inovasyon hedeflerinin değişen talep ve güncellenen teknoloji ekosistemi arzına göre, öncelikli inovasyon alanlarının güncellenmesi
 • İnovasyon icra heyetini ve kurum içerisindeki paydaşlarını beraber tanımlamak
 • İnovasyon icra heyeti ile düzenli güncelleme görüşmeleri
 • Kurum — dış kaynak ( Startup / Ar-Ge şirketi / Teknopark) etkileşim haritasının çıkarılması
 • İnovasyon sürecindeki kurum içi paydaşların bilgilendirilmesi
 • Yerel ekosistemden temin edilebilecek çözümleri değerlendirme
 • Yabancı ekosistemlerde çözüm arayışı plan ve stratejik ortaklıklarının oluşturulması
 • Startup & Ar-Ge şirketi — Kurum ortak geliştirme proje yönetimi
 • Kuruma özgün, teknoloji ekosistem ve portföyün oluşturulması
 • Ortaklaşan hedef ve ihtiyaçlara göre doğru paydaş şirketlerin tespit edilmesi ve stratejik inovasyon ortaklıkların oluşturulması
 • Tespit edilen paydaş şirketlerle ortak inovasyon süreçlerinin tasarlanması
 • İhtiyaç ve gelişmelerin, dış ekosistemlerle iletişiminin yapılması

--

--

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Workinlot

Workinlot

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com