Yerleşik girişimci hizmeti —İş kültürünün dönüşümü

https://www.dunya.com/girisimcilik/turkiyede-start-up-yatirimlari-bir-yilda-payini-ikiye-katladi-haberi-653740

--

--

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store