Performans Bazlı İş Tasarımı

Source

- Kimyasal Kiralama — Döngüsel İş Modeli Yaklaşımı

Kimyasal kiralama, odağı kimyasalların satış hacmini artırmaktansa, her paydaş için daha katma değerli bir yaklaşım amaçlayan bir iş modeli yeniliğidir.(Kaynak)

Kaynak

--

--

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Workinlot

Workinlot

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com