Özgün yaklaşımımız, neden sizin için de kritik olabilir

https://www.slideshare.net/erelati/workinlot-global-entrepreneurship-congress-2018-istanbul-future-of-mobility-workshop
  • Elde ettiğimiz içgörü değerli ve hemen eyleme geçirilebilir seviyede
  • Kurumsal strateji, inovasyon stratejisi veya inovasyon yönetimini sorgulayarak da değer üretebiliriz

--

--

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Workinlot

Workinlot

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com