Kurumsal İnovasyon Varlıkları — Ekosistem Stratejik Ortaklıkları

  • Kurumsal risk sermayesi (CVC)
  • Teknoloji girişimleriyle işbirlikleri
  • Kurum içi girişimcilik / Venture building
  • Ekosistem stratejik ortaklıkları
  • İşbirliğine Dayalı Ar-Ge.

Şirketler Neden Ekosistem Stratejik Ortaklıkları Kuruyor?

Ekosistem stratejik ortaklık paydaşları:

Ortak inovasyon süreci ana adımları:

Ekosistem Stratejik Ortaklıkları Nasıl Çalışır?

Tasarım Odaklı Süreç — Kaynak

Ekosistem stratejik ortaklıkları, sorun sahibini yeni ürün/hizmet döngüsünün merkezine koyar. Çevik yöntem, müşteri sorununu çözmek için çoklu iterasyon fırsatı yaratır.

Her startup etkileşimi, kurumsal zeka için önemli bilgi/veri(ler) akışı yaratır. Iterasyon sayısı arttıkça, veri akışı da artar.

- Kurumsal İnovasyon Merkezlerinin Ekosistem Stratejisi Rolü

Dolayısıyla, bir inovasyon merkezinin hizmet akışı:

“Şirketin inovasyon ihtiyaçlarını tanımlamak, ilgili startup / Ar-Ge şirketi kümelerini araştırmak, kümeyi değerlendirip doğru startup ile birlikte ortak geliştirme süreçlerini yönetmek” gibi ana faaliyetlerin bir kısmı veya tamamını içerir.

BASF — Motherson — Circular Tree — Porsche

--

--

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Workinlot

Workinlot

80 Followers

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com