Kurumsal İş Modeli İnovasyonu ve Startupların rolü

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

İş modeli inovasyonu, şirketlerin yeni veya gelişmiş ekonomik, çevresel veya sosyal katma değer yaratmasını, sunmasını ve elde etmesini sağlayan yeni sistemler, ürünler ve hizmetler geliştirmesidir.

https://www.boardofinnovation.com/tools/three-horizons-of-innovation/
https://medium.com/@a_hatami/buy-build-or-partner-40a399c9e528
https://productfolio.com/value-vs-complexity/

--

--

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store