Kurumsal İş Modeli İnovasyonu ve Startupların rolü

İş modeli + inovasyonu nedir?

Bir iş modeli, bir organizasyonun nasıl değer yarattığını, sunduğunu ve elde ettiğini açıklar. İnovasyon, şu an ve gelecekte ekonomik, çevresel veya sosyal katma değeri sağlayacak yeni sistemler, ürünler ve hizmetler uygulamaktır.

https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas

Fikir değil, sorun değil, fırsatları arayın

Çoğu iş modeli inovasyonu inisiyatifinin başlangıç noktası fikirler ortaya atmaktır. Yaygın yanılgı, fikirlerin çılgın, kutunun dışında düşünmenin sonuçları olduğu. Aksine fikirler, ihtiyaçların, eğilimlerin ve yetkinliklerin sistematik bir değerlendirmesinin sonuçlarıdır. Fikir geliştirme (ideation) atölyelerinde, fikirleri ortaya çıkarmak ve zenginleştirmek için farklı taktikler kullanırız. Sonunda, birden çok fikri kendi içinde tutarlı yönelimlerde kümelemeye çalışırız.

Anahtar uygulamada

Fırsat belirlendiğinde, sıradaki onu hayata geçirmek vardır. Burada fırsatın tam anlamıyla bir iş modeli inovasyonu olduğunu ve birincil inovasyon ufuğunda, iyileştirme / kaizen tipi bir proje olmadığını varsayalım. İki fırsat tipi arasındaki fark, uygulama için çok önemli hale geliyor. Bir iyileştirme veya artımlı inovasyon durumunda, çok fazla bilinmeyen yoktur. Uygulama bir projeye dönüştürülebilir, bütçelenebilir, atanabilir ve yönetilebilir.

İş modeli inovasyonu için startup’ları kullanın

Startup’larla etkileşim yardımcı olur. Tabii ki, bir İsviçre çakısı da değildir. Bir şirketin hangi inisiyatifler için girişimlerle etkileşime başvuracağını seçmesi gerekir. Şirketler, tamamen yeni pazarlara girmek, mevcut iş modellerinde yeni ürünler veya sistemler sunmak, dağıtım, üretim veya küresel lojistik gibi yeterince kullanılmayan temel kaynaklarını değerlendirmek istediğinde, girişimlerle etkileşimlerin daha iyi çalıştığını görüyoruz.

https://www.boardofinnovation.com/tools/three-horizons-of-innovation/
https://medium.com/@a_hatami/buy-build-or-partner-40a399c9e528
https://productfolio.com/value-vs-complexity/

--

--

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Workinlot

Workinlot

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com