Hizmet olarak “Yerleşik Girişimci “— Intrapreneur in Residence hizmeti

Karikatür- Rens van den Bergh — https://www.afce.co/convince-management-to-implement-intrapreneurship/
https://www.statista.com/statistics/1259275/average-company-lifespan/#:~:text=In%202020%2C%20the%20average%20lifespan,even%20further%20throughout%20the%202020s.
  • Çalışan bağlılığı için, daimi inovasyon süreçleri
Örnek Kurum — Girişim hızlandırma döngüsü ( Etkileşim döngüsü her şirket için özgün tasarlanır )

--

--

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Workinlot

Workinlot

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com