Şirketler, inovasyon çalışmalarına neden startupları entegre ediyor?

  • Sektörel deneyime sahip ve B2B (işletmeden-işletmeye) değer önerisi sunan girişimci, anlamlı bir problemi tespit eder.
  • Sorunun ne olduğunu bildiğinizde, çare bulma süreci başlar.
  • Çözüm-Problem Uyumu’nu bulmak ustalık istese de, doğru deneyim ve planlamayla eninde sonunda başarılır.
  • Ürün-Pazar Uyumu’nu bulmak ise, çok sayıda şirketin çözüm için para harcamaya hazır olduğu anlamına gelir.

--

--

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Workinlot

Workinlot

Workinlot corporate open innovation accelerator / Corporate ecosystem design www.workinlot.com